Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Анонси
  Працівники апарату обласного управління лісового ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

ПОЛОЖЕННЯ про громадську раду при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

            1.1. Громадська рада при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у реалізації державної політики в галузі лісового та мисливського господарства. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

            1.2. Основними завданнями громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства (далі - Управління);

сприяння врахуванню Управлінням громадської думки під час реалізації державної політики.

            1.3. Дане Положення розроблене на основі Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній у м. м. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                          від 03 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".

            1.4. Положення про громадську раду погоджується з Управлінням та схвалюється на засіданні громадської ради. 

 

Розділ ІІ

ФУНКЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

            2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

            2.1.1. готує та подає Управлінню пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

            2.1.2. готує та подає Управлінню пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

            2.1.3. подає Управлінню обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, удосконалення роботи Управління;

            2.1.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

            2.1.5. здійснює громадський контроль за врахуванням Управлінням пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

            2.1.6. інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Управління та в інший прийнятний спосіб;

            2.1.7. збирає, узагальнює та подає Управлінню інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

            2.1.8 організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі;

            2.1.9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

            2.2.Громадська рада вчиняє інші дії та проводить заходи, що не заборонені законом і не суперечать моралі громадянського суспільства, задля досягнення мети Громадської ради та виконання взятих на себе завдань.

 

III. РОЗДІЛ

 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

            3.1.Громадська рада має право:

            3.1.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

            3.1.2. залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників),  а також окремих фахівців;

            3.1.3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

            3.1.4. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

            3.1.5. отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

            3.1.6. брати участь в розробці цільових програм, що регулюють питання діяльності лісової галузі області;

            3.1.7. розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

            3.1.8. за запрошенням Управління та державних лісогосподарських підприємств, сфери управління Держлісагентства України, направляти представників Громадської ради для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій), інформувати про рішення Громадської ради, які відповідно до цього Положення є обов’язковими для розгляду.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщене Управління.

            3.2.Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

 

Розділ IV.

ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

            4.1. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

            4.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

            Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Якщо при Управлінні вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

4.3. Для формування складу громадської ради Управління утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

4.4. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та Управління.

4.5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Управління в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене  ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при Управлінні до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради Управління оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

4.6. Управління затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

4.7. Процедура проведення установчих зборів визначається Регламентом, який розробляється ініціативною групою та ухвалюється установчими зборами.

4.8. За підсумками установчих зборів секретар оформляє протокол, який підписує разом з головуючим та у тижневий термін передає керівникові Управління для затвердження складу Громадської ради.

4.9. Протокол установчих зборів з відомостями про склад Громадської ради Управління протягом тижня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб.

4.10 Після обрання нового складу діяльність Громадської ради попереднього скликання припиняється.


V. РОЗДІЛ

ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ 

5.1. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

5.1.1.систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

5.1.2.повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

5.1.3.скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

5.1.4.неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

5.1.5.подання членом громадської ради відповідної заяви.

 

VI. РОЗДІЛ

КЕРІВНІ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

6.1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

            Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

            Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

6.2. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з місцевими органами виконавчої влади,  об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії Управління.

6.3. Заступник Голови Громадської ради:

           забезпечує та координує діяльність закріплених за ним напрямів роботи  Громадської ради;

            контролює та координує роботу закріплених за ним комісій (комітетів, ініціативних, експертних, робочих груп тощо) Громадської ради;

            контролює виконання плану роботи Громадської ради;

            вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Громадської ради;                       

            організовує вивчення та дослідження громадської думки щодо відповідних напрямків роботи Громадської ради;

            спільно з Головою та іншими відповідальними особами Громадської ради готує в робочому порядку чергові питання до порядку денного;

            вчиняє інші дії, узгоджені з Головою Громадської ради, відповідно до завдань, що покладені на нього Громадською радою;

            за відсутності Голови, за його дорученням, організовує діяльність Громадської ради.

            6.4.Функції   секретаря   громадської  ради  може  виконувати  працівник  структурного  підрозділу  у  зв'язках  з  громадськістю органу, який не є членом громадської ради.

 6.5.Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки.

 

РОЗДІЛ VII

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ 

            7.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради  можуть  скликатися  за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

            Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому присутні не менш як половина її членів.

            Засідання громадської ради проводяться відкрито.

            У засіданнях  громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.

            За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

            7.2. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

            7.3.Рішення органу,  прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті   органу  та  в  інший  прийнятний  спосіб. Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

          7.4. Громадська  рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення  в  обов'язковому  порядку  в  спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи,   план   роботи,   керівний  склад,  прийняті  рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

           7.5.Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Управлінням.


Розділ VIII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

          8.1. Внесення змін і доповнень до цього Положення затверджується на засіданнях рішенням кваліфікованої більшості усіх членів Громадської ради з наступним погодженням Управління.
Контакты Контакты Контакты