Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Анонси
                                                                        ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

ПОРЯДОК видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Кіровоградської

обласної ради

14 червня 2013 року

№ 495

ПОРЯДОК

видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Кіровоградської області 

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі юридичним та/або фізичним особам (далі – заявники) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (далі – дозвіл) у природоохоронних, науково-дослідних, оздоровчих, рекреаційних, освітньо-виховних цілях, для потреб моніторингу навколишнього природного середовища, а також заготівлю деревини в порядку рубок формування й оздоровлення лісів, лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, соків, деревної зелені, сіна, випасання худоби, мисливство, рибальство та інші види використання, які не суперечать цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (далі – ПЗФ), встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об’єктів за винятком використання видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України та рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України.

2. Дозвіл є документом, який засвідчує право заявника здійснювати спеціальне використання природних ресурсів у межах території чи об’єкта ПЗФ в обсягах, визначених у затвердженому ліміті на використання природних ресурсів у межах цієї території чи об’єкта ПЗФ (далі – ліміт).

3. Дозвіл видається відповідною місцевою (міською, селищною, сільською) радою, на території якої знаходяться природні ресурси (далі - місцева рада).

4. Дозвіл на відлов (вилучення) мисливських тварин у межах територій та об’єктів ПЗФ видається тільки користувачам мисливських угідь на підставі затверджених у встановленому законодавством порядку лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитних та хутрових звірів і встановлених норм відстрілу інших мисливських тварин віднесених до державного мисливського фонду на відповідний сезон полювання.

5. Для отримання дозволу заявник подає до відповідного дозвільного центру за місцем розташування території чи об’єкта ПЗФ заяву за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня         2005  року №  1176 “Про затвердження форми заяви на одержання  суб’єктом

 господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру” (далі - заява). У заяві зазначається назва території та/чи об’єкта ПЗФ, землекористувач чи землевласник, вид використання, конкретні ділянки, на яких передбачається використання природних ресурсів, обсяги та терміни використання.

До заяви додаються такі документи:

1) копія затвердженого ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

2) копія угоди заявника з установою ПЗФ щодо додержання режиму території/об’єкта ПЗФ, в межах якого буде здійснюватися спеціальне використання природних ресурсів, в якій вказано обсяг, місце та інші умови використання. Якщо територія/об’єкт ПЗФ не має спеціальної адміністрації подається погодження землекористувача/землевласника, у віданні якого знаходяться ця територія/об’єкт. Землекористувач/землевласник подає копію документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою та копію охоронного зобов’язання;

3) звіт щодо виконання умов попереднього дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ (у разі його наявності).

Матеріали щодо видачі дозволу з дозвільного центру передаються до відповідної місцевої ради, уповноваженої видавати дозвіл.

6. Місцева рада розглядає та приймає на пленарних засіданнях рішення щодо видачі дозволу протягом місяця з дня одержання від суб’єкта господарювання відповідної заяви або повертає заявникові документи з письмовим поясненням підстави для відмови у видачі дозволу.

Проект рішення місцевої ради про видачу дозволу готує відповідний виконавчий орган місцевої ради після погодження матеріалів заявника департаментом екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі - Департамент).

Для отримання погодження виконавчий орган місцевої ради звертається до Департаменту, який в свою чергу у п’ятиденний термін розглядає матеріали і надає погодження або повідомляє про відмову у погодженні.

Позитивне рішення місцевої ради є підставою для видачі дозволу за формою, встановленою у додатку 1 до цього Порядку. Видача дозволів здійснюється на безоплатній основі. Будь-які виправлення в дозволі забороняються.

Дозвіл оформляється у трьох примірниках. Один з примірників дозволу через дозвільний центр видається заявнику, другий - направляється Департаменту, третій залишається в місцевій раді.

7. Підставою для відмови у видачі дозволу є:

1) відсутність затвердженого в установленому законодавством порядку ліміту; 

2) порушення умов природокористування та режиму території/об’єкта ПЗФ;

3) подання заявником не усіх документів, перелік яких встановлений цим Порядком;

4) виявлення в документах, наданих заявником, недостовірних чи неповних відомостей;

5) негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа дозвільного характеру.

8. У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу, місцева рада повторно розглядає клопотання на видачу дозволу з пакетом документів, що свідчать про усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу.

При повторному розгляді документів не допускається відмова у видачі дозволу через причини, раніше не зазначені у письмовому повідомленні заявнику (за винятком причин, що стали підставою для попередньої відмови).

9. Строк дії дозволу не може бути більшим ніж строк використання певного виду природних ресурсів, встановлених у відповідному ліміті.

10. Дозвіл може бути анульований місцевою радою, яка його видала, у разі:

1) звернення заявника з заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація), яка отримала дозвіл;

3) різке погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок природокористування;

4) порушення умов природокористування та режиму території ПЗФ;

5) встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.

11. Підставами для переоформлення дозволу є:

зміна найменування заявника - юридичної  особи  або прізвища, імені, по батькові фізичної особи;

зміна місцезнаходження заявника.

12. У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу заявник зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати місцевій раді заяву про переоформлення дозволу разом з дозволом, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, паспорт тощо).

13. Місцева рада протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про переоформлення дозволу та документів, що додаються до неї, видає переоформлений на новому бланку за формою, встановленою у додатку 2 до цього Порядку, дозвіл з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення дозволу.

 Строк дії переоформленого дозволу не може перевищувати строк дії дозволу, що переоформлявся. 

Не переоформлений в установлений строк дозвіл є недійсним.

14. У разі переоформлення дозволу місцева рада приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що був переоформлений, з внесенням відповідних змін до реєстру дозволів.

15. Підставами для видачі дубліката дозволу є:

втрата дозволу;

пошкодження дозволу.

17. У разі втрати дозволу заявник зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання такої підстави подати місцевій раді заяву про видачу дубліката дозволу.

У разі якщо бланк дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження, заявник подає місцевій раді заяву про видачу дубліката дозволу та непридатний для використання дозвіл.

Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, зазначений у втраченому або пошкодженому дозволі.

До отримання дубліката дозволу заявник, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката дозволу, провадить свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката дозволу, зареєстрованої уповноваженим органом.

Місцевий орган зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про видачу дозволу надати заявникові дублікат дозволу за формою, встановленою у додатку 2 до цього Порядку, замість втраченого або пошкодженого.

18. Природокористування в межах територій та об’єктів ПЗФ, на підставі виданих місцевими радами дозволів, здійснюється заявниками з дотриманням вимог існуючих нормативних актів щодо використання відповідних природних ресурсів без порушення встановленого режиму охорони територій та об’єктів ПЗФ із забезпеченням дотримання вимог правил протипожежної безпеки.


 

Додаток 1

(пункт 6 Порядку видачі дозволів)

ДОЗВІЛ  № _____


“___”______________ 20__ р.

 

на спеціальне використання природних ресурсів у межах

територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

Кіровоградської області

 

Виданий на підставі рішення _________________________________________

                                                    (назва місцевої ради, що видала дозвіл)

 

від “____” ___________ 20___ року № ____   ____________________________

                                                                                    (назва рішення)

 

на використання природних ресурсів у межах ___________________________

 

__________________________________________________________________

(статус, категорія природно-заповідного об’єкта та його назва)

 

Дозвіл видано ______________________________________________________

                             (повна назва природокористувача, якому видано дозвіл)

 

в межах ліміту № ______ затвердженого  “___”______________ 20___ року

                                                (дата затвердження)

 

 

з/п

Назва природного ресурсу/вид природокористування

Місце використання (назва місцевої ради, урочища, номери кварталів, виділів, лісництво, площа в га)

Обсяг використання

Особливі умови

одиниця виміру

ліміт

   1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Дозвіл дійсний до “___” ____________ 20___ р.

 

 

_____________

_____________

_____________

(Посада)

(Підпис)

(П.І.Б.)

М.П.

 

 

Додаток 2

(пункт 13 Порядку видачі дозволів)

ДУБЛІКАТ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЙ)

 

ДОЗВІЛ  № _____


“___”______________ 20__ р.

 

на спеціальне використання природних ресурсів у межах

територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

Кіровоградської області

 

Виданий на підставі рішення _________________________________________

                                                    (назва місцевої ради, що видала дозвіл)

 

від “____” ___________ 20___ року № ____   ____________________________

                                                                                    (назва рішення)

 

на використання природних ресурсів у межах ___________________________

 

__________________________________________________________________

(статус, категорія природно-заповідного об’єкта та його назва)

 

Дозвіл видано ______________________________________________________

                             (повна назва природокористувача, якому видано дозвіл)

 

в межах ліміту № ______ затвердженого  “___”______________ 20___ року

                                                (дата затвердження)

 

 

з/п

Назва природного ресурсу/вид природокористування

Місце використання (назва місцевої ради, урочища, номери кварталів, виділів, лісництво, площа в га)

Обсяг використання

Особливі умови

одиниця виміру

ліміт

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Дозвіл дійсний до “___” ____________ 20___ р.

 

_____________

_____________

_____________

(Посада)

(Підпис)

(П.І.Б.)

М.П.


 

 
Контакты Контакты Контакты