Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
ВІДЕО
 .                                                                                                               ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

ПОРЯДОК встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення Кіровоградської

обласної ради

від 14 червня 2013 року

№ 495

  

ПОРЯДОК

встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення Кіровоградської області 

1. Цей Порядок визначає процедуру встановлення лімітів на використання природних ресурсіву межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення (далі – ліміти) для юридичних та фізичних осіб (далі – заявники), у віданні яких знаходяться природні ресурси в межах зазначених територій та об’єктів за винятком використання видів тварин і рослин, що занесені до Червоної книги України та рослинних угруповань, що занесені до Зеленої книги України.

2. Цей Порядок передбачає встановлення лімітів на використання природних ресурсів у природоохоронних, науково-дослідних, оздоровчих, рекреаційних, освітньо-виховних цілях, для потреб моніторингу навколишнього природного середовища, а також на заготівлю деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів, заготівлю лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, соків, деревної зелені, сіна, випасання худоби, мисливство, рибальство та інші види використання, які не суперечать цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ).

3. Ліміти визначають обсяги використання природних ресурсів, у межах яких видаються дозволи на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ місцевого значення.

4. Ліміти встановлюються на строк від одного до п’яти років, зважаючи на мету використання природних ресурсів та на підставі відповідного обґрунтування:

1) у науково-дослідних цілях – на період виконання теми наукових робіт;

2) у природоохоронних цілях – п’ять років;

3) в оздоровчих, рекреаційних та освітньо-виховних цілях – п’ять років;

4) для потреб моніторингу навколишнього природного середовища – п’ять років;

5) на заготівлю деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів, мисливство, рибальство – один рік;

6) на збір лікарських та інших цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби та інші види використання – один рік.

5. Заявники, у віданні яких знаходяться природні ресурси в межах територій та об’єктів ПЗФ, готують та подають у строк до 1 жовтня поточного року на затвердження департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) такі документи щодо необхідності встановлення лімітів на наступний рік:

1) клопотання про встановлення лімітів за зразком, наведеним у   додатку 1;

2) проект лімітів, складений за формою, наведеною у додатку 2 у двох примірниках;

3) обґрунтування встановлення лімітів;

4) картосхему території чи об’єкту ПЗФ із зазначенням ділянок де буде здійснюватися використання природних ресурсів;

5) витяг з рішення науково-технічної ради установи ПЗФ (для території чи об’єкта ПЗФ, управління яким здійснюється спеціальною адміністрацією) про результати розгляду обґрунтування на встановлення ліміту.

У разі потреби, в ліміті зазначаються особливі умови використання природних ресурсів (розкривається необхідність, обмеження, рекомендації щодо здійснення певного виду природокористування, межі зон територій та об’єктів ПЗФ).

Документи на встановлення лімітів на заготівлю деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів подаються протягом року, відповідно до санітарного стану насаджень та спеціалізованого лісопатологічного обстеження, але не пізніше двох місяців до закінчення строку запланованого використання природних ресурсів.

6. Обґрунтуванням для встановлення лімітів на заготівлю деревини в порядку рубок формування та оздоровлення лісів є план санітарно-оздоровчих заходів та матеріали лісовпорядкування, погоджені та затверджені у встановленому законодавством порядку.

Обґрунтуванням для встановлення лімітів на видалення дерев на територіях зелених насаджень загального користування є матеріали обстеження зелених насаджень, погоджені та затверджені у встановленому законодавством порядку.

7. Лімітом на використання мисливських тварин є ліміти добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитних та хутрових звірів і встановлені норми відстрілу інших мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, у відповідний сезон полювання, затверджені Мінприроди у встановленому законодавством порядку.

8. Для встановлення лімітів на використання/вилучення диких тварин документи подаються згідно з переліком, визначеним пунктом 5 цього Порядку.

9. Для встановлення лімітів на використання водних живих ресурсів науково-біологічні обґрунтування розробляються відповідними спеціалізованими науковими установами.

10. Департамент в місячний термін розглядає документи щодо необхідності встановлення лімітів та у разі їх відповідності вимогам законодавства та цього Положення затверджує ліміти.

11. У разі невідповідності документів щодо необхідності встановлення лімітів вимогам законодавства та цього Положення Департамент повертає їх заявнику з поясненням підстави для відмови у затвердженні лімітів.

Підставами для відмови у затвердженні лімітів є:

1) клопотання про встановлення лімітів на види використання природних ресурсів, які суперечать цільовому призначенню територій та об’єктів ПЗФ чи не передбачені законодавством;

2) подання заявником не усіх документів, перелік яких встановлений цим Порядком;

3) виявлення в документах, наданих заявником, недостовірних чи неповних відомостей;

4) негативне рішення науково-технічної ради установи ПЗФ про результати розгляду обґрунтування на встановлення ліміту.

12. У разі усунення заявником причин, що стали відмовою у затвердженні лімітів, вони вносяться та розглядаються повторно у порядку, визначеному цим Положенням.

Департамент повторно у десятиденний термінрозглядає подані документи та приймає відповідне рішення.

13. Один примірник затверджених лімітів залишається в Департаменті, другий - в десятиденний термін доводиться до заявника.

14. Для територій та об’єктів ПЗФ ліміт визначається відповідно до затверджених положень про них.

Для територій ПЗФ місцевого значення, що мають спеціальні адміністрації, ліміт визначається відповідно до затверджених проектів організації їх території. Для новостворених територій та об’єктів ПЗФ до розроблення та затвердження проектів організації їх територій ліміт установлюється відповідно до затверджених положень про них.

15. Заявники, які отримали ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів ПЗФ, надають Департаменту звіти щодо використання природних ресурсів відповідно до затверджених лімітів у строк до 1 лютого року, наступного за роком використання лімітів.

 

Додаток 1

(підпункт 1) пункту 5 Порядку встановлення лімітів)

 

(ЗРАЗОК)

 

(ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, УСТАНОВ – НА БЛАНКУ)

__________________________________________________________________

  

Директор департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації

 

(для підприємців – П.І.П.,

адреса проживання) 

 

КЛОПОТАННЯ 

         Відповідно до ст. 9-1 Закону України “Про природно-заповідний фонд України” просимо затвердити ліміт на використання природних ресурсів у межах території/об’єкта природно-заповідного фонду України місцевого значення  -  (зазначити тип, категорію та назву території чи об’єкта ПЗФ) на20__ рік. 

Додатки: 1. Проект ліміту - на ___ арк. в __ прим.

                              2. Обґрунтування встановлення лімітів - на ___ арк. в ___ прим.

                              3. Картосхема із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися

                                  використання природних ресурсів, - на ___ арк. в ___ прим.

 

(Для підприємств, організацій, установ):

 

_____________

_____________

_____________

(Посада)

(Підпис)

(П.І.Б.)

М.П.

 

(Для підприємців):

 

_____________

_____________

_____________

(Дата)

(Підпис)

(П.І.Б.)

 

Додаток 2

(підпункт 2) пункту 5) Порядку встановлення лімітів

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Директор департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації

_______     ___________________________

  підпис             ініціал імені, прізвище

 

“___” ___________ 20___

 

М.П.

Л І М І Т     № _______

на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

місцевого значення Кіровоградської області на 20___  рік

 

№ з/п

Назва природного ресурсу/вид використання

Місце використання

(назва місцевої ради, урочища, номери кварталів, виділів, лісництво, площа в га)

Обсяг використання

Термін використання

Особливі умови

одиниця виміру

ліміт

1

2

3

4

5

6

7

Назва території чи об’єкта природно-заповідного фонду

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник*  _______________________________          _________________________             ______________________

                                                                                                                                П.І.Б.                                                                        (Підпис)

        М.П.

 

Примітка: * керівник - керівник підприємства, установи, організації, землевласник, у віданні яких знаходяться території та об’єкти ПЗФ.

 

 
Контакты Контакты Контакты