Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Анонси
  Працівники апарату обласного управління лісового ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

РЕГЛАМЕНТ громадської ради при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства

I.Загальні положення

         1.1.Регламент громадської ради при Кіровоградському обласному, підготовкиуправлінні лісового та мисливського господарства (далі Регламент) встановлює порядок скликання, проведення засідань, розгляд питань, прийняття рішень громадськоїради при Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

         1.2.Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради.

II.Планування роботи

          2.1. Робота Громадської ради проводиться за річними планами, які затверджуються Громадської радою.

         2.2. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється секретарем Громадської ради за пропозиціями голови, заступників Громадської ради.

         2.3.План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на засіданні.

           2.4.Планом роботи громадської ради передбачено:

          проведення чергових засідань Громадської ради;

          проведення засідань постійних і тимчасових комісій (у разі створення);

          інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

           2.5.Проект порядку денного засідання Ради формується керівництвом ради ( головою та заступниками) з урахуванням плану роботи, поданих пропозицій  членами ради, комісіями (в разі наявності).

          2.6.Пропозиції подаються в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням на ім'я голови Ради.

          2.7.Засідання громадської ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

          2.8.Про скликання засідання громадської ради голова або секретар здійснює інформування членів громадської ради не пізніше ніж за 10 днів до засідання.

          2.9.В разі наявності  комісій Голова інформує своїх членів про скликання громадської радине пізніше ніж за 1 тиждень до засідання.

          2.10.Позачергові засідання громадської радиможуть скликатися за ініціативою голови або третини загального складу членів громадської ради у термін до 5 днів до засідання ради.

          2.11.Пропозиція членів громадської ради про позачергове скликання засідання громадської ради повинна бути викладена письмово та підписана усіма членами, що підтримали цю пропозицію з зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові, дати підписання. Підписи повинні міститися на тому ж листі, що основний текст пропозиції. Пропозиція повинна бути мотивованою, мати обґрунтування та посилання на норми діючого законодавства, а також містити перелік питань, що пропонуються для розгляду громадської ради.

          2.12. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється на останньому засіданні поточного року.

          2.13. Плани роботи Громадської ради на рік оприлюднюються на офіційному веб-сайті та надсилаються секретарем Громадської ради електронною поштою кожному члену Громадської ради.

          2.14.Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

          2.15.За пів години до початку засідання громадської ради секретар Громадської ради проводить реєстрацію членів громадської ради, що прибули на засідання.

          2.16.Про неможливість своєї участі в засіданні громадської ради з поважних причин член громадської ради повідомляє секретаря або голову громадської ради. Причина відсутності повинна бути обґрунтована.

          2.17. Якщо член громадської ради не бере участі в засіданні без поважних причин більше, ніж два рази він може бути виключеним із членів громадської ради  рішенням громадської ради, якщо за це проголосує не менше половини присутніх на засіданні членів ради.

          2.18.Головуючим на засіданні громадської ради може бути голова громадської ради, один з його заступників.

          2.19.Головуючий на засіданні Ради:

          відкриває, веде, оголошує порядок денний, встановлює регламент засідання, щозатверджується відкритим голосуванням та закриває засідання Ради;

          забезпечує дотримання вимог цього регламенту всіма присутніми на засіданні, вживає заходи щодо дотримання порядку на засіданні;

          надає членам Ради слово для доповіді, співдоповіді, виступів тощо в порядку надходження від них заявок про це;

          у випадках порушення регламенту, невідповідності виступу порядку денному головуючий має право попередити промовця та позбавити його слова;

          надає слово для виступу запрошеним на засіданні не членам Ради;

          при необхідності продовжити час доповіді, співдоповіді, виступу тощо вирішує питання шляхом голосування Ради;

          оголошує письмові запити, запитання, довідки, пропозиції та зауваження членів Ради;

          ставить питання на голосування;

          до обрання лічильної комісії оголошує результати голосування та про прийняття чи неприйняття рішення;

          дає доручення, пов'язані із забезпеченням роботи засідання Ради робочим органам;

          здійснює інші повноваження, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики".

          Під час засідання Ради головуючий не коментує, і не дає оцінку промовцям та їхнім виступам, за винятком випадків, коли виступаючий:

          використовує образливі вирази, непристойні слова і закликає до протиправних дій;

          перевищує час, відведений для доповіді, співдоповіді, виступу тощо;

висловлюється не по темі порядку денного засідання.

          2.20.На засіданні Ради, при необхідності, з числа членів Ради можуть утворюватися робочі органи: секретаріат, у кількості 2 осіб, лічильна комісія у кількості 1 особи.

          Секретаріат веде протокол, реєструє запити, довідки, повідомлення, пропозиції, зауваження та передає їх головуючому.

          Лічильна комісія веде підрахунок голосів з питань, що розглядаються Радою.

          2.21. Результати підрахунку голосів оголошує лічильна комісія.

          2.22. Функції   секретаря   громадської  ради  може  виконувати  працівник  структурного  підрозділу  у  зв'язках  з  громадськістю органу, який не є членом громадської ради.

III.Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

          3.1.Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться один раз на квартал (за необхідності – частіше).

          3.2. Позачергові засідання громадської ради  можуть  скликатися  за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

          3.3. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а у разі його відсутності – виконуючим обов’язки голови Громадської ради. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з секретарем Громадської ради дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

          3.4. Секретар Громадської ради інформує членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб.

          3.5. Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті   Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства в розділі "Громадська рада"

          3.6. Позачергові засідання Громадської ради, із зазначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові Громадської ради. Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою Громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради не пізніше ніж за сім календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства в розділі "Громадська рада"

          3.7. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

          3.8.На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується секретарем Громадської ради. Проект порядку денного, що пропонується головою Громадської ради, формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на підставі пропозицій від членів Громадської ради, постійних чи тимчасових комісій Громадської ради (у разі їх створення).

          3.9.Громадська рада має ухвалити рішення з питань порядку денного у такій послідовності:

 ухвалення проекту рішення за основу;

  розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до проекту, ухваленого за основу;

 ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

          3.10. Проекти рішень Громадської ради готуються та подаються членами Громадської ради, а в разі наявності постійними, тимчасовими комісіями Громадської ради, голові Громадської ради до початку засідання. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання Громадської ради.

          Усі проекти рішень, що надійшли до голови Громадської ради, мають бути доведені до кожного члена Громадської ради шляхом розсилки електронної пошти не пізніше як за три дні до початку засідання Громадської ради.

          3.11. Головує на засіданні голова Громадської ради або за його дорученням один із заступників.

          3.12. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить до двох годин без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні. За рішенням Громадської ради тривалість засідання може бути подовжена не більше як на одну годину.

          3.13. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Підрахунок голосів здійснюється секретарем, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування. В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні Громадської ради обирається лічильна комісія. Рішення Громадської ради підписуються головою та секретарем.

          3.14. Під час засідання Громадської ради секретар Громадської ради складає протокол.

          3.15. Рішення з організаційних питань громадська рада може ухвалювати шляхом електронних консультацій між членами громадської ради, ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та секретар Громадської ради. Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

          розсилку секретарем Громадської ради кожному члену ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

          встановлення терміну для надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

 узагальнення пропозицій та зауважень;

 підготовку та розсилку секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради остаточного рішення;

          голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;

          При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради. Рішення вважається прийнятим за умови голосування за нього не менше як половини складу Громадської ради.

IV.Організація роботи постійних та тимчасових комісій,

експертних груп Громадської ради

          4.1.На першому засіданні Громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення постійних комісій, їх кількість та їх тематичну спрямованість.

          4.2. Експертні групи, тимчасові комісії Громадської ради можуть бути створені рішенням Громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів Громадської ради. Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

          4.3.До складу комісій, експертних груп можуть входити члени Громадської ради за власним бажанням. Окремим рішенням Громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники інших інститутів громадянського суспільства з правом дорадчого голосу (за згодою їх керівників).

          4.4. Основною формою роботи постійних та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

          4.5. Засідання постійних та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

          4.6. Постійну та/або тимчасову комісію очолює голова, який обирається шляхом голосування членів Громадської ради, які входять до складу цієї комісії з подальшим затвердженням на засіданні Громадської ради. З-поміж членів комісії обирається секретар комісії, який організовує документообіг у межах комісії.

V.Взаємовідносини Громадської ради

          5.1.На офіційному веб-сайті Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства в обов’язковому порядку розміщується Положення про Громадську раду, Регламент Громадської ради, плани роботи Громадської ради, інформація про рішення Громадської ради, щорічний звіт про діяльність, інформація про склад Громадської ради, керівний склад Громадської ради.

         5.2. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадської радою на своєму засіданні

          5.3.Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб-сайті Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради.

          5.4.При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору Громадської ради може висловлювати голова, заступники голови Громадської ради або за їх дорученням уповноважені члени Громадської ради.

        5.5.У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

        Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні позиції Громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями Громадської ради. У всіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію Громадської ради.Контакты Контакты Контакты