Контакти
Фотогалявина
Гостьова книга
Деревина паливна
Знайти інформацію щодо контактів відповідальних осіб для купівлі дров'яної деревини непромислового призначення можна за наступними посиланнями:   ДП «Оникіївське лісове господарство» - https://dpolg.com.ua/inde.../novini/1955-do-uvagi-naselennya ДП «Чорноліське ... Дізнатися більше...

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Статут обласного Товариства лісівників

1. Загальні положення

1.1.  Кіровоградське обласне Товариство лісівників (надалі -Товариство)   є   добровільним   громадським   формуванням громадською   організацією,   створеним   на   основі   єдності піклування про ліси для спільної реалізації мети, викладеної у Статуті,   задоволення  та  захисту  законних     соціальних,
економічних,  творчих,     вікових,     національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Товариства. Товариство має  статус місцевого  об'єднання,  дія якого поширюється на територію Кіровоградської області.
1.2.  Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", актів законодавства, прийнятих відповідно до цього Закону та даного Статуту.
1.3.   Товариство  є  юридичною  особою,  має  самостійний баланс,  рахунки  в  банківських установах,  печатку  із  своїм найменуванням, штамп, фірмові бланки, а також власну символіку, що затверджується конференцією. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2. Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1.   Повне  найменування  товариства  : «Кіровоградське обласне Товариство лісівників».
2.2.   Скорочене  найменування  Товариства  : «Товариство лісівників».
2.3.  Місцезнаходження  Товариства :    25006,    Україна м.   Кіровоград,  вул. Тимірязєва, 76

З. Мета і завдання діяльності Товариства

3.1.  Головна мета  діяльності  Товариства  спрямована  на мобілізацію громадських сил для виведення лісового господарства з кризового стану,  захист лісу,  як найважливішого складника біосфери, від подальшого його виснаження надмірними рубками, знищення пожежами та забруднення промисловими викидами.
Складовою   головної   мети   діяльності   Товариства   є задоволення  та  захист  законних   соціальних, економічних, творчих,   вікових,   національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Товариства.
3.2.  Основними завданнями практичної діяльності Товариства є:
3.2.1.   Боротьба за збільшення площі лісового фонду та створення  повної  мережі  захисних  лісонасаджень,  підвищення продуктивності  лісів  та  сприяння  припиненню    тих  видів господарської діяльності, що спричиняють шкоду лісу;
3.2.2. Формування в суспільстві екологічного світогляду та виховання екологічної культури, поширення знань щодо ролі лісу в природному середовищі та житті людини;
3.2.3. Сприяння підвищенню інтелектуального рівня членів Товариства,  відродженню  та  збереженню  традицій  лісівників Кіровоградщини. Ознайомлення населення області з вітчизняними та іноземними досягненнями у справі примноження,  захисту та раціонального використання лісових багатств;
3.2.4. Сприяння впровадженню досягнень науково-технічного прогресу, розвитку винахідництва та раціоналізації в лісовому господарстві області;
3.2.5.   Організація   та   проведення   науково-технічних конференцій, семінарів, лекцій, конкурсів та інших заходів з питань захисту і примноження лісового фонду;
3.2.6.     Участь    в    експертизі    й    рецензування лісогосподарських   проектів і пропозицій за замовленням та власною ініціативою;
3.2.7. Участь у розробці учбових планів і програм лісових вузів, технікумів, шкіл;
3.2.8.  Збирання інформації щодо стану лісів і ведення лісового  господарства,   доведення  її  до  відома  широкої громадськості шляхом висвітлення у засобах масової інформації;
3.2.9.  Опитування громадської думки та аналізування його результатів;
3.2.10. Представництво та захист інтересів Товариства, а також його членів у державних і громадських органах, судових та інших установах;
3.2.11. Внесення пропозицій державним органам влади та управління;
3.2.12.   Співробітництво   з   іншими   громадськими   та державними природоохоронними організаціями у справі  захисту лісу;
3.2.13.  Здійснення виробничо-господарської, комерційної та зовнішньоекономічної     діяльності     шляхом     створення госпрозрахункових  організацій  та  заснування  підприємств  із статусом  юридичної  особи  у  порядку  встановленому  чинним законодавством.
3.3. Товариство представляє лісову громадськість Кіровоградської області, об'єднану в організацію, на з'їздах лісничих, лісових конгресах та інших форумах, де проводиться обговорення стану лісів, державна політика та прогнози в галузі лісоохорони, лісокористування й лісовідновлення.

4. Організаційна структура та органи управління

4.1.  Організаційну основу Товариства складають первинні організації, що об'єднані в Товариство.
4.2.  Первинні організації діють на підставі Положення, затвердженого конференцією.
4.3.   Вищим органом управління Товариства є Конференція, для участі в якій делегуються представники первинних організацій у кількості 1 особа від 10 членів первинної організації.
4.4.   До  компетенції  Конференції  віднесені  наступні питання:
4.4.1.  Координація діяльності первинних організацій згідно з метою та завданнями, визначеними в Статуті Товариства;
4.4.2.  Затвердження статуту Товариства та змін до нього;
4.4.3.   Затвердження  Положень  про  діяльність  окремих органів Товариства та первинних організацій;
4.4.3. Ліквідація та реорганізація Товариства.
4.4.3.   Визначення  чергових  та  перспективних  завдань Товариства;
4.4.4.   Обирання  прямим  голосуванням  голови  Товариства, членів Ради та ревізійної комісії;
4.4.5.  Розпорядження коштами і майном Товариства.
4.5.  Конференція скликається один раз на рік.
У разі необхідності, для вирішення невідкладних питань, що належать до виключної компетенції Конференції, може бути скликана позачергова Конференція.
Вирішення питання про скликання позачергової конференції належить до компетенції Ради Товариства.
4.6.   Конференція  вважається  правомочною,  якщо  на  ній присутні 2/3 загальної кількості делегованих представників. Рішення конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Товариства.
4.7.  У період між конференціями управління Товариством здійснюється  Радою  Товариства  (у  подальшому  - Рада),  яка обирається Конференцією з членів первинних організацій. х ;     Кількісний склад Ради визначається Конференцією. На першому засіданні Ради із її складу простою більшістю голосів обираються голова  Ради, заступник голови Ради, відповідальний секретар. Строк  повноважень  членів  Ради  Товариства  становить  5 років. У разі вибуття члена Ради із її складу, новий член Ради дообирається на найближчій (позачерговій) Конференції.
4.7.1. Рада Товариства:
•     обговорює  та  приймає рішення щодо  перспектив  розвитку Товариства та найважливіших напрямів діяльності;
•     координує діяльність первинних організацій, що входять до складу Товариства;
•     забезпечує  виконання  завдань,  визначених  конференцією відповідно до статуту;
•     взаємодіє  з місцевими  органами  виконавчої  влади  та органами  місцевого  самоврядування  у  забезпеченні  вирішення природоохоронних  питань,   ведення   лісового   господарства, примноження  лісових   багатств   та   визначенні   шляхів   їх реалізації;
•     забезпечує збереження та раціональне використання майна Товариства;
•     узагальнює результати діяльності первинних організацій, що входять до складу Товариства;
•     розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Товариство;
•     забезпечує   технічну   організацію   засідань   Ради   і Конференції, здійснює контроль за термінами виконання прийнятих рішень;
•     подає  на  розгляд  Конференції  пропозиції  щодо  змін  і доповнень до статуту Товариства;
•     може мати інші повноваження, делеговані Конференцією.
4.7.2. Голова Ради:
•      затверджує план засідань Ради та його кошторис. Виступає розпорядником коштів і майна Товариства, у реалізації рішень, прийнятих   Конференцією,   має   право   підпису   фінансових документів;
•      визначає перелік питань, що виносяться до розгляду Ради, строки подання відповідних матеріалів та осіб відповідальних за їх підготовку, а також дату проведення засідань;
•      визначає процедуру голосування з окремих питань;
•      реалізує   рішення   прийнятті   Радою,   шляхом   видання відповідних доручень, які є обов'язковими для виконання усіма первинними організаціями та членами Товариства;
•      представляє,  без  довіреності,  інтереси  Товариства  у підприємствах,  установах і організаціях;
•      здійснює інші повноваження, відповідно до даного Статуту та визначених завдань.
4.7.3. Заступник голови Ради Товариства:
•      виконує обов'язки голови Ради у разі його відсутності;
•      готує проекти рішень,  прийнятих на засіданнях Ради,  та подає на погодження голові Ради;
•      вимагає  від  первинних  організацій  своєчасного  подання матеріалів до розгляду на засіданнях Ради;
•      готує  до  затвердження  проекти  планів  роботи  Ради  та забезпечує їх розповсюдження серед членів Товариства;
•      здійснює  підготовку  порядку  денного  засідань  Ради  та списки запрошених, з урахуванням внесених пропозицій;
•      забезпечує своєчасне інформування членів Товариства щодо включення додаткових питань до порядку денного засідань Ради.
4.7.4.  Відповідальний секретар Ради:
•      здійснює контроль за своєчасною підготовкою відповідних матеріалів до засідань Ради;
•      здійснює  роздрукування  матеріалів  і рішень  Ради  та конференції, їх доведення до відома первинних організацій;
•      веде протоколи засідань  Ради та  здійснює  контроль  за виконанням прийнятих рішень;
•      забезпечує упорядкування та збереження матеріалів засідань Ради.
4.8.    Збори   первинної   організації   скликаються   для обговорення результатів  діяльності  за  необхідністю,  але  не рідше однбго разу в три місяці.
4.9.   Загальні  збори  первинних  організацій  обирають відповідно голову ради первинної організації, його заступника, відповідального секретаря, строк повноважень яких становить 5 років.
4.10.   Контроль  за  фінансово-господарською  діяльністю Товариства   здійснює   Ревізійна   комісія,   яка   обирається конференцією строком на 5 років і діє відповідно до положення про Ревізійну комісію.
4.11.    Чисельність   Ревізійної   комісії   визначається конференцією.
4.12.  Ревізійна комісія підзвітна виключно конференції.

5. Умови та порядок прийняття у члени Товариства. Права та обов'язки членів обласного товариства

5.1. Членами  Товариства  можуть бути  громадяни  України, які  досягли  14 років,  прийняті  в  члени  Товариства  в установленому  порядку,   визнають  даний  Статут,   сплачують членські внески,  беруть участь в роботі однієї з первинних організацій та спрямовують свої зусилля на реалізацію мети та завдань діяльності Товариства.
5.2. Колективними членами Товариства можуть бути колективи державних   лісогосподарських   підприємств,   інших   установ, організацій  та  громадських  об'єднань,  які  підтримують мету діяльності  Товариства  та  сприяють  виконанню  поставлених завдань.
5.3. Прийняття в члени Товариства здійснюється за рішенням зборів первинної організації на підставі письмової заяви,  з наступним затвердженням Радою Товариства. Колективні _члени приймаються в члени Товариства Радою  на підставі рішення зборів трудового колективу.
5.4.  Члени Товариства мають право:
5.4.1. Брати участь у зборах, Конференціях Товариства з правом вирішального голосу;
5.4.2. Надавати  пропозиції  щодо  вирішення  проблемних питань в діяльності Товариства та відкрито відстоювати свою думку;
5.4.3. Обирати  та  бути  обраними  до  керівних  органів Товариства та первинних організацій;
5.4.4. Піддавати  критиці  кожного  члена  Товариства  та виносити питання про виключення з членів Товариства осіб, які не  забезпечують  виконання  статутних  і  програмних  вимог діяльності;
5.4.5. Звертатись  до  Товариства  за  науково-методичними консультаціями, інструкціями тощо;
5.4.6. Надавати пропозиції  щодо  публікації  у виданнях Товариства власних статей, листів та інших матеріалів;
5.4.7. Звертатись до Товариства за юридичним захистом.
5.5. Члени обласного товариства зобов'язані:
5.5.1. Забезпечувати  виконання  завдань,  передбачених даним Статутом;
5.5.2. Брати  активну  участь  в діяльності  первинної організації, виконанні її доручень;
5.5.3. Своєчасно сплачувати членські внески у розмірах, визначених Положенням про членські внески;
5.5.4. Пропагувати  мету та засади діяльності Товариства, залучати до лав організації нових членів.
5.6. Членство в Товаристві може бути припинено у разі:
5.6.1.  Добровільного виходу згідно поданої заяви;
5.6.2.     Виключення   за   рішенням   зборів   первинної організації за грубі порушення вимог Статуту або діяльність не сумісну з членством у Товаристві;
5.6.3.     Припинення діяльності  Товариства у разі його ліквідації;
5.6.4.     Несплата  членських  внесків  на  протязі  3-х місяців  може  бути    підставою  для  виключення  з  членів Товариства.
5.7. У разі незгоди членів Товариства із рішенням зборів первинної  організації  про  виключення,  рішення  може  бути оскаржене   до   Конференції   Товариства.   Рішення   прийняте Конференцією є остаточним.

6. Здійснення господарської, іншої комерційноїдіяльності та умови фінансування Товариства

6.1.   З  метою  виконання  статутних  завдань  і  цілей Товариство може  здійснювати необхідну господарську та  іншу комерційну-- -діяльність-- шляхом— створення  -госпрозрахункових установ і організацій  із статусом юридичної особи, заснування підприємств   в   порядку,    встановленому   законодавством, користуються  правом  виступати  учасником  цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права.
6.2.  Діяльність Товариства базується на принципах повної господарської та фінансової самостійності.
6.3.   Фінансування  Товариства  та  первинних  організацій здійснюється за рахунок вступних і членських внесків членів Товариства, добровільних внесків інших громадських організацій, підприємств та установ, фізичних осіб та іноземних громадян, а також інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
6.4. Розміри внесків визначаються Положенням про членські внески Товариства.
6.5. Кошти Товариства витрачаються згідно із затвердженим кошторисом для проведення організаційної, пропагандистської та просвітницької  діяльності,  утримання  апаратних  працівників, навчання членів Товариства та іншу діяльність, що передбачена даним Статутом. Кошторис Товариства затверджується Радою.
6.6.  Достовірність та повнота річного балансу і звітності Товариства перевіряється Ревізійною комісією.
6.7.   На  апаратних  працівників  Товариства  поширюється законодавство про працю,  соціальне забезпечення і соціальне страхування.
6.7. У випадку виходу  (виключення)  з членів Товариства вступні та щомісячні членські внески поверненню не підлягають.

7. Власність Товариства

7.1. Товариство може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.
7.2. Товариство набуває право власності на кошти та інше майно,  передане йому засновниками,  членами  (учасниками)  або державою,   набуте   від   вступних   та   членських   внесків, пожертвуване   громадянами,   підприємствами,   установами   та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
7.3.  Товариство має право на майно та кошти, придбані в результаті  господарської  та  іншої  комерційної  діяльності створених  ними  госпрозрахункових  установ  та  організацій, заснованих підприємств.
Кошти   та   інше   майно   Товариства   не   може перерозподілятись між- ї-х—членами  і  використовується—для- виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадку ліквідації Товариства спрямовується в доход держави.
Вартість майна відображається у балансі Товариства.
Матеріально-технічне забезпечення Товариства, включаючи будівництво або придбання приміщень, автотранспорту, меблів, офісної техніки та іншого майна, а також оплата праці апаратних працівників здійснюється за рахунок коштів Товариства.
7.4.  Товариство та засновані нею юридичні особи здійснюють оперативний  та  бухгалтерський  облік,  готують  статистичну звітність,   реєструються  в  державних  податкових  органах, перераховують  бюджетні  платежі  у  розмірах  та  в  порядку, передбачених законодавством.

8. Припинення діяльності Товариства

8.1.  Діяльність Товариства припиняється:
8.1.1.           Шляхом реорганізації або ліквідації, відповідно до чинного законодавства, за рішенням конференції  (на вимогу не менш як 2/3 членів Товариства);
8.1.2.           За рішенням господарського суду України;
8.1.3.   В  інших  випадках,  передбачених  законодавством України.
8.2.   У  випадку  ліквідації  Товариства  за  рішенням Конференції,  повноваження щодо управління майном Товариства переходять  до  ліквідаційної  комісії,  обраної  за  рішенням конференції.
8.3.  Майно, що залишається після розрахунків з податковими та державними цільовими фондами, спрямовується у доход держави.

9. Внесення змін до статуту

9.1.  Всі зміни та доповнення до статуту здійснюються на підставі рішення Конференції.
9.2.   Про  зміни  і  доповнення,  внесені    у    статутні документи,     Товариство  повідомляє  в  5-денний  строк  в реєструючий орган.Контакты Контакты Контакты